Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın Görevleri

1- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

2- Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

3- Genel Müdürlüğün yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

4- Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

5- Genel Müdürlüğün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

6- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Genel Müdürlük bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Genel Müdürlük faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

7- Genel Müdürlüğün bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,

8) İlgili mevzuatı çerçevesinde Genel Müdürlük gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

9) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Genel Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak,

10) Genel Müdürlüğün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin hazırlanmasını koordine etmek,

11- Genel Müdürlüğün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek,

12- Genel Müdürlüğün, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

13- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

14- Genel Müdürlüğün ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst
yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

15- Görev alanıyla ilgili veri, bilgi ve belgeleri toplamak, istatistiklerini oluşturmak ve analiz etmek, yayınlamak, paylaşılması gereken verileri ilgili kurumlara iletmek,

16- Genel Müdürlüğe intikal ettirilen teftiş, inceleme ve soruşturma raporları hakkında gereken işlemleri yapmak.

17- Kurumlardan gelen kanun, tüzük, yönetmelik, sözleşme, anlaşma ve protokol taslakları ile strateji plan ve belge taslakları hakkında görüş bildirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

18- Genel Müdürlükçe hazırlanan mevzuat taslaklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

19- Genel Müdürlüğe gönderilen mevzuat taslaklarına görüş bildirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

20- Genel Müdürlüğe iletilen yazılı ve sözlü soru önergelerine cevap hazırlamak,

21- Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının stratejik plana dayalı analitik ve performans esaslı bütçe sistemine uygun olarak gider tekliflerinin (cari ve yatırım) hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

22- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.


Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:3.1.2017
Paylaş
WS05